Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате използването на "бисквитки".

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bebetto.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „АЛ” ЕООД (в качеството на доставчик) от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на www.bebetto.bg, наричан за краткост САЙТ, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги (наричани за краткост УСЛУГИ/ТЕ), предлагани от „АЛ” ЕООД на САЙТА.

 При използване на Сайта лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото, за предоставяните на Сайта стоки и услуги, законодателство на Република България и Европейския съюз. Тези условия обвързват всички Потребители на Сайта. За да получи възможност да използва услугите на www.bebetto.bg, Потребителят не извършва регистрация на Сайта.  С избора на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.bebetto.bg, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, която се предоставя на Потребителя съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

АЛ” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново” №32 . Дружеството е вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 102699308.

АЛ“ ЕООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защита на данните) и по смисъла на българското законодателство.

Данни за контакт: GSM  0878118841; e-mail адрес: aleood@abv.bg; уеб сайт: www.bebetto.bg

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Данни за контакт: тел.: 02/9153 518; E-mail: kzld@cpdp.bg;

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6.

Данни за контакт: тел.: 02 / 980 25 24 ; факс: 02 / 988 42 18 ; гореща линия: 0700 111 22;

уеб сайт: www.kzp.bg

 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САЙТА  www.bebetto.bg ,на „АЛ” ЕООД

Използването на настоящия електронен магазин се извършва в съответствие с настоящите общи условия, като в този смисъл с използването на www. www.bebetto.bg , ПОЛЗВАТЕЛИТЕ приемат настоящите условия.

Не се изисква регистрация от Потребителя. Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани”.

Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката. Предвид динамиката в стокооборота, определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични” към момента на проверката, е възможно да са изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи „АЛ” ЕООД потвърждава възможността или невъзможността за доставката на заявената стока през Оn-line системата.

Възможно е някои параметри като срок, начин на доставка и др. подобни на направена поръчка чрез Оn-line системата, да бъдат променени. „АЛ” ЕООД се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от Потребителя е-mail и/или телефон за контакт и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя. При промяна на параметрите поръчката ще бъде изпълнена само след изразено от Потребителя съгласие до „АЛ” ЕООД по е-mail и/или телефон (aleood@abv.bg ; GSM  0878118841).

Защита на личните данни. Политика за защита на личните данни на „АЛ” ЕООД и www.bebetto.bg

АЛ“ ЕООД уведомява Потребителите, че е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защита на данните) и съгласно Закона за защита на личните данни.

Като Администратор на лични данни, „АЛ“ ЕООД е ангажирано да гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените от Потребителите лични данни, както и тези събрани чрез компютърната система на Сайта, като осигурява технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно приложимото българско и европейско законодателство относно защитата на личните данни.

 АЛ“ ЕООД приема и обявява на Сайта Политика за защита на личните данни, която регламентира начина, по който дружеството обработва личните данни на Потребителите. Използвайки този Сайт, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с приетата Политика за защита на личните данни, поради което молим да се запознаете със съдържанието на същата.

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта, за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „АЛ” ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по какъвто и да е начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да била обществена или търговска цел. Забранена е употребата в други сайтове на материали, публикувани в този Сайт.

АЛ” ЕООД запазва правото си да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на www.bebetto.bg , на трети лица при допълнително споразумение, уреждащо правоотношенията между „АЛ” ЕООД и лицето, публикуващо информацията.

4. ПРЕДОСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всяка стока, посочена в Сайта  е предоставена информация относно крайната цена с включени всички данъци и такси, основните характеристики на стоките и услугите и допълнителна информация, които да помогнат на Потребителя да направи информиран избор преди покупката на стоката/услугата.

Цената на една и съща стока, предлагана в електронния магазин и търговските обекти в страната, може да е различна.

Разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора са изчислени на база основната тарифа. „АЛ” ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените в Сайта средства за комуникация. 

АЛ” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При всички случаи, преди потвърждаването на доставката, Потребителят ще бъде уведомен за наличието на неактуализирана информация за поръчаните стоки на Сайта. Поръчката ще бъде доставена само след заявено съгласие от Потребителя.

Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на www.bebetto.bg при съмнение за допуснати грешки относно цени и характеристики на стоките. За всеки потвърден сигнал ще бъдат предприети навременни действия за корекция чрез софтуера, с който се управлява Сайта.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ САЙТА www.bebetto.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта www.bebetto.bg

Към всяка стока от Сайта е предоставена информация относно цената на стоката (с включен ДДС), основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща да подпомогне  Потребителя за извършването на информиран избор при покупката.

Възможно е част от информацията, публикувана в Сайта, да се отнася до стоки или услуги, които момента на поръчката не се предлагат и не са достъпни. Потребителят може да получи информация за наличността на дадена стока, като направи запитване чрез посочените на Сайта координати за връзка.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „АЛ” ЕООД има право да откаже изпълнението на поръчката.

В случай на неактуализирана информация за поръчаните стоки и/или услуги на сайта, Потребителят ще бъде уведомен своевременно по телефона, а Поръчката ще бъде приета и доставена само след изрично заявено съгласие от Потребителя.

АЛ” ЕООД има право да променя цените, посочени на Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без задължение да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. Всички обявени цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС. Цените са за единично количество. При разлика с актуалната и обявената цена, Потребителя ще бъде уведомен своевременно по телефона. В цената на стоката не е включена стойност за транспортни или пощенски разходи за доставка на стоката.  Информация за стойността на транспортните или пощенските разходи се предоставя на Потребителя преди сключването на договор за покупка.

Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките, тяхното количество, начина и сроковете за доставка според възможностите, предложени на Сайта. Няма ограничение в количеството на поръчаните стоки.

Преди окончателното потвърждаване на направената поръчка от Потребителя, той има право по всяко време да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При успешно приключване на поръчката, в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа служител на „АЛ” ЕООД се свързва с Потребителя по предоставения телефон за контакт, за да потвърди, че стоката е налична, след което изпраща имейл или SMS съобщение, че поръчката е потвърдена и договорът влиза в сила.

Срокът от 24 /двадесет и четири/ часа за потвърждаване на поръчката може да бъде удължаван със срока на неработните дни при официални празници и/или почивни дни. Направени поръчки в събота и/или неделя или по време на официални празници се потвърждават в пръвия работен ден, последващ почивните дни. Поръчка, направена в работен ден след 16:30 часа, се обработва на следващия работен ден.

В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от „АЛ” ЕООД информация във връзка с доставката, „АЛ” ЕООД има право по своя преценка да отмени поръчката, за което незабавно уведомява Потребителя.

При извършване на поръчка на Сайта www.bebetto.bg, Потребителят влиза в договорни отношения с „АЛ” ЕООД за покупко-продажба на избраната стока или услуга, регламентирани с настоящите Общи условия.

6. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Когато Потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава съгласието си, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.Заплащането на поръчката се извършва с наложен платеж при доставка на стоката. Потребителят или упълномощено от него лице заплаща на куриера, който доставя поръчаната стока, сума равна на стойността на стоката плюс цената за доставката, съгласно потвърдената поръчка. След това куриерът предоставя на Потребителя или на упълномощено от него лице поръчаните стоки и/или услуги.

Заплащането може да се извърши също по банков път. В този случай е необходимо Потребителят да заяви изрично желанието си на служител на „АЛ” чрез данните за контакт: GSM  0878118841,    e-mail адрес: aleood@abv.bg. След потвърждение от служителя,  Потребителят заплаща по банковата сметка на „АЛ” ЕООД сума, равна на стойността на поръчката. Когато плащането на съответната сума бъде потвърдено, „АЛ” ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки.

Стоките се доставят на адрес или в офис на куриерска фирма Лео Експрес

Цената за доставка е 5 лв. за сметки до 100 лева,след тази сума транспорта е безплатен.

Доставката се извършва за сметка на Потребителя по цени на избраната от него куриерска фирма, когато Потребителят  избере куриерска фирма, различна от избраната от „АЛ” ЕООД.

7. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Доставката на всяка потвърдена онлайн поръчка се извършва чрез куриерска фирма Лео Експрес или посочена от Потребителя друга куриерска фирма.

Стоката се доставя на посочения от Потребителя адрес или до офис на куриерска фирма.

Товарителницата предоставена Ви при предаването на стоката,от куриерската фирма се прилага към всяка доставена поръчка и се пази като разплащателен документ.

Срокът за доставка е от 2 /два/ до 3 /три/ работни дни след потвърждаването на поръчката.

АЛ" ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ дни, без да информира предварително Потребителите, както и да удължава сроковете с повече от 7 /седем/ дни, но  след предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Доставката се изпълнява въз основа на данните за собствено име, фамилно име и адрес за доставка, посочени от Потребителя. „АЛ” ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в резултат на подадена от Потребителя невярна или непълна информация относно адрес за доставка, лице за контакт и/или телефон  за връзка. В случаите, когато „АЛ” ЕООД  изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от „АЛ” ЕООД, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда,  Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка само към превозвача.

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на Потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго. Когато търговецът не достави и не предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на законовия 30 /тридесет/ дневен срок, Потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъдат извършени в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и не предаде стоките в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора. „АЛ” ЕООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

АЛ” ЕООД няма задължение да извършва монтаж и сглобяване на доставените стоки на мястото на доставка. При необходимост от такива дейности, Потребителят трябва да спазва точно указанията от инструкцията за употреба на съответната стока.

При предаване на стоките от куриера, Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, са длъжни да подпишат придружаващите документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.  За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. Преди да впише своето име и подпис като получател, Потребителят и/или упълномощено от него лице трябва да се увери в целостта на опаковката и на стоката. В случай, че е увредена целостта на опаковката, има външни видими липси, увреждания, повреди от удари или други щети на стоката, Потребителят следва в присъствието на куриера да ги опише в протокол за щети, който се изготвя в 2 /два/ екземпляра – по един за куриера и за Потребителя, да подпише протокола и незабавно да уведоми „АЛ” ЕООД на телефон GSM 0878118841 и/или на e-mail адрес aleood@abv.bg

В случай, че при получаването на стоката не бъде изготвен и подписан такъв протокол за щети в присъствието на куриера, „АЛ” ЕООД ще счита, че не са били налице външни видими дефекти на стоката и нейната опаковка, липси, евентуални повреди, удари или други щети. Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, за липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните документи. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 /шест/ месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието или несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.  В случай, че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес в срока за изпълнение на доставката и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „АЛ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки или услуги, а Потребителят може да загуби възможността да му бъдат доставени поръчаните от него стоки или услуги. В този случай „АЛ” ЕООД няма да носи отговорност за недоставените стоки или услуги.

Когато при обикновен преглед на доставените стоки Потребителят установи, че получените стоки не съответстват на заявените за покупка, Потребителят има право да поиска доставените, но несъответстващи стоки да бъдат заменени със съответстващи на поръчаните в заявлението за покупка стоки, като уведоми „АЛ” ЕООД на телефон GSM 0878118841 и/или на e-mail адрес aleood@ab.bg. „АЛ” ЕООД ще извърши замяната в срок до 7 /седем/ дни, считано от датата на уведомяването от Потребителя. В този случай транспортните разходи са за сметка на „АЛ” ЕООД.

АЛ” ЕООД запазва правото си да избира или променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

8. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА / ДОСТАВЕНА СТОКА  

ВАЖНО: ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА  СТОКА Е ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОН САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СДЕЛКАТА Е СКЛЮЧЕНА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Отказ от стока може да бъде извършен без да има наличие на несъответствие, с наличие на несъответствие или с аргумент, че стоката не допада на Потребителя, не е с подходящ размер, цвят и други подобни.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 /четиринадесет/ дни , считано от датата, на която Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, приеме стоката/стоките или:

-когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока;

-при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част;                                                                                                                                   

-при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме  първата стока;

За да бъде спазен срокът за отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати имейл или SMS съобщение до „АЛ” ЕООД за упражняване на право на отказ преди изтичането на 14 /четиринадесет/ дневния срок, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, е приел стоката/стоките.

За улеснение на Потребителя, непосредствено след края на настоящите Общи условия, „АЛ” ЕООД предоставя стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите. Формулярът следва да бъде надлежно попълнен от Потребителя и изпратен до „АЛ” ЕООД чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Използването на стандартния формуляр /Приложение № 6/ не е задължително.

Потребителят може също да подаде заявление за отказ със свободен текст, като изпрати имейл или SMS съобщение до „АЛ” ЕООД чрез обявените данни за контакт. В съобщението Потребителят следва да уведоми „АЛ” ЕООД за имената си, географския си адрес, телефонен номер и e-mail адрес и да заяви недвусмислено решението си за отказ от договора. Тази нформация в съобщението на Потребителя е задължителна, за да бъде приет отказа. След получаване на съобщението за отказ, „АЛ" ЕООД незабавно ще изпрати имейл или SMS съобщение до Потребителя, в което ще потвърди получаването и приемането на отказа.

ВАЖНО! ПРИ ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА, ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА СА ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. До връщането на получената стока обратно на "АЛ" ЕООД, Потребителят се задължава да я съхранява по подходящ начин и при безопасни условия с цел стоката да запази целостта си, качеството и характеристиките, съответстващи при доставянето й.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на „АЛ" ЕООД, рискът от случайното й загубване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай, че Потребителят се откаже от договора, „АЛ" ЕООД ще възстанови плащанията, които е получил от Потребителя, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е получено съобщение за решението на Потребителя да се откаже от договора.

АЛ" ЕООД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка, посочена от Потребителя, като с приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изричното си съгласие за използване на тези платежни средства. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се прихващат  разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това „АЛ” ЕООД. По силата на настоящите Общи условия Потребителят се счита за уведомен и е съгласен при отказ от закупена стока да заплаща разходите за връщането й. Потребителят следва да изпрати обратно стоката на адреса, посочен върху стоковата разписка, с която е получил поръчката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни след деня, в който Потребителят е информирал „АЛ" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14 /четиринадесет/ - дневния срок от деня, в който Потребителят е информирал  „АЛ" ЕООД за отказа си от договора.

АЛ" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията на Потребителя до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства от Потребителя, че същият е изпратил обратно стоката, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

АЛ” ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „БАЙК РИТЕЙЛ” ЕООД

ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ:

-стоката в оригиналната опаковка – да не е нарушена и без увреждания, включително на етикетите;

-стоката в нейната цялост, в пълна окомплектовка и с всички аксесоари, съответстващи на доставката и без нарушен търговски вид;

-стоката без увреждания - счупвания, следи от драскотини, удари;

-стоката да не е употребявана, без следи от износване и употреба;

-придружаващи стоката оригинални документи (упътване за употреба, гаранционна карта и др.)

 Препоръчително е пратката да съдържа копие от фактурата, което ще улесни действията по  процедурата за отказ от договора.

В случай, че са закупени повече от един еднакви продукти, а отказът се отнася за два или повече от тях, опаковката на само един от тези продукти може да бъде отваряна.

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:              

В случаите, при които върнатата стока е с увредена опаковка, има следи от износване и употреба,

има драскотини, е увредена от удари, има липсващи аксесоари, е без придружаващите стоката оригинални документи /гаранционна карта, упътване за употреба и др./, „АЛ” ЕООД запазва правото си да прецени спазени ли са изискванията за отказ, да приеме ли върнатата стока, губи ли Потребителят право на отказ от договора или да приеме стоката като направи отбив от цената. За решението си „АЛ” ЕООД уведомява Потребителя, като му изпраща имейл или SMS съобщение.

ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

-за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

-за доставени запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

-за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

-за стоки, при които Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

 9. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

Фирма „АЛ” ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която е съществувала при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаела за несъответствието. В гаранционния срок Производителят или Търговецът трябва да осигури съответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят има право да предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, независимо от предоставената търговска гаранция на стоката. Несъответствието може да бъде открито след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията. Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което се прояви до 6 /шест/ месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. При рекламация Потребителят разполага с правата, регламентирани в Глава пета, Раздел III на Закона за защита на потребителите. Рекламацията се предявява пред търговеца.  За всяка предявена рекламация Търговецът или упълномощено от него лице поддържа регистър. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на 1 /един/ месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от Потребителя. След изтичането на едномесечния срок, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да поиска намаляване на цената на стоката. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и не трябва да понася значителни неудобства. Когато предявената от Потребителя рекламация е неоснователна, разходите за транспорт на стоката са за сметка на Потребителя.  При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за безплатно извършване на ремонт, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на гаранционния срок е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, когато несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, когато рекламацията се отнася до компоненти/части с ограничен срок на годност и когато предявената от Потребителя рекламация е неоснователна.

При удовлетворяване на рекламация чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, се запазват първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, дните за извършване на ремонта се прибавят към гаранционния срок. След удовлетворяване на рекламацията, Търговецът или упълномощено от него лице издава акт за това в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя. Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта , без да бъдат осигурявани каквито и да било други гаранции, извън посочените.

Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката и само и единствено във фирмения сервиз на „АЛ'' ЕООД”.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ И ГУБИ ПРАВАТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА ГАРАНЦИЯ КОГАТО:

Потребителят не е запазил касовата бележка и/или фактурата или не ги предоставя при предявяване на рекламация

-не са спазени указанията от инструкцията за употреба на стоката

-не са спазени указанията за сглобяване, монтаж и профилактика

-стоката е неправилно или частично асемблирана

-има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение

-повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда

-повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението й - например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.

-стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя или търговеца сервиз или от други лица

-има извършена промяна или модификация на конструкцията

-повредата е получена вследствие на монтирани от Потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата

-дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

 НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ части, които са с ограничен срок на годност или подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката.

В срока на гаранция на стоката, тези части се заплащат от Потребителя.

Такива части са:

-за детски колички - дамаска, чанта, покривало, сеннник, гуми – вътрешни и външни, багажник, дъждобран, цип, тик-так копчета, аксесоари

-за столчета за кола - дамаска, сенник, покривало, аксесоари-за порт-бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе - дамаска, цип, тик-так копчета, аксесоари.

10. ДРУГИ

АЛ” ЕООД администрира този Сайт (www,bebetto,bg).

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. При използване на Сайта www.bebetto.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както приложимото законодателство на Република България, включително и международното законодателство, за предоставяните на Сайта стоки и услуги. Правата на купувача по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние обвързват доставчика единствено в случай, че купувачът има качеството на „потребител" съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени на електронната му  поща, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки Ползвател или Потребител.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани в работни дни от 9:30 до 18:00 часа чрез посочените на Сайта координати за връзка.

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, ал.1, т. 4 от Закона за защита на потребителите

Върни се в началото